Fighting for childhood in Wales Brwydro dros blentyndod yng Nghymru

Map of Wales We’re working to strengthen the delivery of children’s rights and create safer childhoods for every child in Wales. 

We believe this can be realised by finding out what’s working and – more importantly – what isn’t, and what we can do about it. So we’re evaluating our services for children and families and sharing our learning through working with partners and influencing government. 

We believe safer childhoods are the route to improving outcomes for children now and for future generations in Wales.

Illustrated map of WalesRydym yn gweithio i gryfhau’r modd y caiff hawliau plant eu sicrhau ac yn sicrhau bod pob plentyn yng Nghymru'n cael plentyndod mwy diogel.

Rydym yn credu y gellir gwneud hyn drwy ganfod beth sy’n gweithio – ac yn bwysicach – beth sydd ddim yn gweithio, a beth allwn ni ei wneud am y peth. Felly, rydym yn gwerthuso ein gwasanaethau ar gyfer plant a theuluoedd ac yn rhannu’r hyn rydym wedi’i ddysgu drwy weithio gyda phartneriaid ac yn dylanwadu ar y llywodraeth.

Rydym yn credu mai plentyndod mwy diogel yw’r ffordd i wella’r canlyniadau i blant nawr, ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru.

How safe are our children? in Wales

We published How safe are our children? 2017 in June 2017. It's our fifth annual report compiling the most robust and up-to-date child protection data that exists across each of the 4 nations in the UK.

Compiling this data is part of our commitment to evidence, to help us to understand the problems we are seeking to address.

We've analysed the data looking at how safe our children are in Wales and used this to shape our priorities. Read our policy calls below and download our full Wales briefing in English (PDF) and Welsh (PDF).

Pa mor ddiogel yw ein plant yng Nghymru

Ym Mehefin 2017 cyhoeddwyd Pa mor ddiogel yw ein plant? 2017. Dyma ein pumed adroddiad blynyddol ac mae’n crynhoi’r data mwyaf trylwyr a diweddaraf ar amddiffyn plant gan bob un o bedair gwlad y DU.

Mae casglu'r data hwn yn rhan o'n hymrwymiad i gasglu tystiolaeth, er mwyn ein helpu i ddeall y problemau yr ydym yn ceisio eu datrys. Rydym wedi dadansoddi’r data yn yr adroddiad Pa mor ddiogel yw ein plant? 2017 sy’n berthnasol i Gymru a’i ddefnyddio i nodi ein blaenoriaethau. Beth am ddarllen ein galwadau polisi isod a lawrlwytho ein papur briffio yn Saesneg (PDF) a Chymraeg (PDF) ar gyfer Cymru.

What we want to see / Beth ydyn ni eisiau ei weld

Neglect is the most common reason for taking child protection action in Wales

Explanation: There were 2,690 children on a child protection register in Wales on 31 March 2017. 1,153 children (43%) were under the category of neglect only. 1,270 children were under a category that included neglect. This equates to 47% of all the children on child protection registers in Wales.

These figures represent children identified and assessed as being at ongoing risk of significant harm from neglect.

Find out what significant harm is and how is it determined on our page on Child protection in Wales: referrals and investigations.

See Indicators 13 and 14 in How safe are our children? 2018 and our overview of child protection register statistics for Wales (PDF).

View the trend graph for Composition of children protection registers in Wales (PNG).

What we’re calling for

Safeguarding boards, public service boards and government to make neglectful parenting a key priority and provide leadership for a multi-agency co-ordinated approach that spans early intervention and parenting interventions, health, education, police and social care services and includes:

 • training staff in universal and targeted services to identify the signs and indicators of all the forms of child neglect and the harm it causes
 • adopting an evidence based primary assessment tool (such as Graded Care Profile 2) that measures the care provided by carers and train all staff so that they use the same assessment tool and a common language when discussing deficits in care
 • developing a protocol that provides guidance to multi-agency staff about how to recognise, assess and respond to neglect
 • ensuring the local needs assessment captures all risk factors for child neglect and identifies the areas where child neglect is most prevalent
 • providing early help to parents of young children who are struggling to meet their child’s needs through a local first 1,000 days plan that co-ordinates midwifery and health visiting services, third sector services, Flying Start and Families First services.


Beth ydyn ni’n galw amdano

Bod byrddau diogelu, byrddau gwasanaethau lleol a llywodraeth yn gwneud rhianta esgeulus yn flaenoriaeth ac yn rhoi arweiniad ar gyfer dull amlasiantaethol a chydgysylltiedig sy’n cynnwys ymyrryd yn gynnar ac ymyriadau rhianta, gwasanaethau cymdeithasol, iechyd, addysg a’r heddlu ac yn cynnwys:

 • hyfforddi staff mewn gwasanaethau cyffredinol a tharged i adnabod arwyddion pob math o esgeulustod plant a’r niwed y mae’n ei achosi
 • mabwysiadu offeryn asesu seiliedig ar dystiolaeth (fel Gofal Graddedig Proffil 2) sy’n mesur y gofal a roddir gan ofalwyr, a hyfforddi'r holl staff i ddefnyddio'r un offeryn asesu ynghyd ag iaith gyffredin wrth drafod diffygion gofal
 • datblygu protocol sy’n rhoi arweiniad i staff amlasiantaethol ar sut i adnabod, asesu ac ymateb i esgeulustod
 • sicrhau bod asesiadau anghenion lleol yn cynnwys pob ffactor risg o esgeuluso plant ac yn adnabod ym mha feysydd y mae esgeuluso plant yn digwydd amlaf
 • rhoi cymorth buan i rieni plant ifanc sy’n cael trafferth cwrdd ag anghenion eu plentyn drwy gynllun 1000 diwrnod lleol yn gyntaf sy’n cydgysylltu gwasanaethau bydwragedd ac ymwelwyr iechyd, gwasanaethau trydydd sector, Dechrau'n Deg a Theuluoedd yn Gyntaf.

Reports of sexual offences against children have increased sharply in Wales

Explanation: Police recorded 2,845 sexual offences against children under the age of 16 in Wales in 2016/17.

This was a 21% increase on the 2015/16 figure of 2,360 offences. It is the highest number of recorded sexual offences against children in the past decade.

All 4 nations saw an increase in 2016/17 possibly due to an increased willingness to report abuse following high profile sexual abuse cases in the media combined with improved police recording.

See Indicator 4 in How safe are our children? 2018.

View the trend graph for Recorded sexual offences againt children under 16 in Wales (PNG).

What we’re calling for

 • The development of a comprehensive and strategic approach to tackling child sexual abuse at local and national level to include intra-familial child sexual abuse, peer on peer sexual abuse and child sexual exploitation.
 • Improved support for children and young people to speak out and for adults to listen to them.
 • All children who have been abused to have access to therapeutic services to help them to recover from their experiences.


Beth ydyn ni’n galw amdano

 • Datblygu dull cynhwysfawr a strategol o fynd i’r afael â cham-drin plant yn rhywiol ar lefel leol a chenedlaethol i gynnwys cam-drin plant yn rhywiol yn y teulu, cam-drin plant yn rhywiol rhwng cyfoedion ac ecsbloetio plant yn rhywiol.
 • Gwella’r cymorth a roddir i blant a phobl ifanc i ddatgelu camdriniaeth a bod oedolion yn gwrando arnynt.
 • Bod gan bob plentyn sydd wedi’i gam-drin fynediad at wasanaethau therapiwtig i’w helpu i ddod dros eu profiadau.

We strongly welcome the announcement in May 2017 that the Welsh Government will develop a new National online safety action plan for children and young people (Welsh Government, 2017).

What we’re calling for

 • The National online safety action plan should take a preventative approach across a range of sectors. The plan should prioritise:
  • equipping children and young people with the skills to stay safe online
  • supporting professionals, parents and carers
  • and strengthening relationships with digital and social media providers to ensure children are not exposed to harm.
 • An expert digital advisory group should be established with representatives from a range of sectors (child protection, police, health, education and industry) to support the development of the plan and capture the latest knowledge and expertise about keeping children safe online.
 • Children to be empowered to protect themselves through age-appropriate online safety lessons for all school children as a core plank improved, compulsory provision of Sex and Relationships Education under the Health and Wellbeing strand of the new curriculum for Wales (Welsh Government, 2016).


Rydym yn croesawu’n gynnes iawn y cyhoeddiad ym mis Mai eleni y bydd Llywodraeth Cymru’n datblygu cynllun gweithredu diogelwch ar-lein ar gyfer plant a phobl ifanc (Llywodraeth Cymru, 2017).

Beth ydyn ni’n galw amdano

 • Dylai’r cynllun gweithredu diogelwch ar-lein cenedlaethol fabwysiadu dull ataliol ar draws gwahanol sectorau. Dylai’r cynllun roi blaenoriaeth i:
  • arfogi plant a phobl ifanc gyda’r sgiliau i aros yn ddiogel ar-lein
  • cefnogi rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol
  • a chryfhau’r berthynas gyda darparwyr cyfryngau cymdeithasol a digidol i sicrhau nad yw plant yn dod i gysylltiad â niwed.
 • Dylid sefydlu grŵp cynghori digidol arbenigol gyda chynrychiolwyr o wahanol sectorau arno (amddiffyn plant, yr heddlu, iechyd, addysg ac o’r diwydiant) i gyfrannu at ddatblygu'r cynllun a defnyddio'r wybodaeth a'r arbenigedd diweddaraf ar gadw plant yn ddiogel ar-lein.
 • Dylid grymuso plant i amddiffyn eu hunain drwy wersi diogelwch ar-lein priodol i'w hoed, ac Addysg Rhyw a Pherthynas orfodol o dan bwnc Iechyd a Lles y cwricwlwm newydd i Gymru (Llywodraeth Cymru, 2016).

Wales consultation responses

Our policy team in Wales respond to government consultations and write briefings to influence the development of policies and laws that affect children and young people. Below are the most recent government consultations we've responded to.

Ymatebion i ymgynghoriadau yng Nghymru

Mae ein tîm polisi yng Nghymru'n ymateb i ymgynghoriadau'r llywodraeth ac yn ysgrifennu papurau briffio i ddylanwadu ar y gwaith o ddatblygu polisïau a chyfreithiau sy'n effeithio ar blant a phobl ifanc. Dyma'r ymgynghoriadau mwyaf diweddar gan y llywodraeth yr ydym wedi ymateb iddynt.

More consultation responses

Find older Wales consultation responses.

Search for consultation responses

AGENDA

A young people’s guide to making positive relationships matter

AGENDA cover

In 2015, when the Violence against Women, Domestic Abuse and Sexual Violence Act was passed, the Welsh Government worked with Welsh Women’s Aid to publish guidance for education practitioners on how to promote gender wellbeing and gender equalities for respectful relationships (Welsh Government, 2015).

A key part of this practitioner guide encourages young people to actively start up or get involved in local and global campaigns to stop gender-based and sexual violence in their schools and communities. To support young people, we worked with Cardiff University, Welsh Women’s Aid, the Children’s Commissioner for Wales and Welsh Government to produce AGENDA.

Find out more about AGENDA

Voices Over Silence

A youth call to action on FGM

Voices over SilenceVoices Over Silence was a youth participation project involving 16 young women aged 12-19 years old from schools across Cardiff.

Over a 6 month period from September 2015 to January 2016 the group worked on issues including girl's rights and gender-based harm such as female genital mutilation (FGM).

They produced a film, poster and leaflet aimed at raising awarness.

The project was a collaboration between NSPCC Cymru/Wales, BAWSO, Cardiff and Vale Health Board, Welsh Government and Wales Strategic Honour based Violence Leadership Group.

Watch the film

Spotlight on child neglect conference

New evidence about what works to improve outcomes of neglected children

On 15 March 2016 NSPCC Cymru/Wales ran a free conference for practitioners, academics and policy makers to share latest evidence on what works to tackle child neglect.

Download presentations from the keynote speakers (PDF)

Statistics on child protection in Wales

Official statistics help tell us how many children have been identified as needing support or protection in Wales.

See the statistics

How child protection works in Wales

Find out how the systems and laws of Wales work to help keep children safe from abuse and harm.

Find out more

Research and resources

Boys and girls speak out: a qualitative study of children’s gender and sexual cultures

Research by Cardiff University looks at how younger children perceive gender, sexual identity and relationships. 
Find out more

More research from Wales

Find more research and resources from Wales in our library catalogue.

View research reports

Services for children and families in Wales

Boy leaning on a climbing frameWe have service centres across the United Kingdom which offer a combination of services to children, families and professionals. We support parents and families in caring for their children and provide therapeutic assistance to help children move on from abuse.

We also provide help and support through the NSPCC helpline, Childline and our work with schools.

What you can do in Wales

Child protection and safeguarding training in Wales

We have a Wales specific training course and a consultancy service that can help you grow your child protection knowledge and skills.
Find out more

Contact us

If you want to know more about our policy work in Wales please email our team with your questions at PublicAffairs.Cymru@nspcc.org.uk

Email us

Make a donation today

A child will contact Childline every 25 seconds. Donate now and help us be there for every child.

Donate now

Twitter

Follow the official NSPCC Wales Twitter account

Follow @NSPCC_Cymru

Find an event near you

From marathon to skydives, bake sales to gala dinners, we've got an event for you in Wales.

Find an event near you

Facebook

Follow our official NSPCC Cymru Wales Facebook page

Follow us

References

 1. Llywodraeth Cymru (2016) Cwricwlwm newydd i ysgolion. Caerdydd: Llywodraeth Cymru.

 2. Welsh Government (2016) Curriculum reform. Cardiff: Welsh Government.