Fighting for childhood in Wales Brwydro dros blentyndod yng Nghymru

Map of Wales We’re working to strengthen the delivery of children’s rights and create safer childhoods for every child in Wales. 

We believe this can be realised by finding out what’s working and – more importantly – what isn’t, and what we can do about it. So we’re evaluating our services for children and families and sharing our learning through working with partners and influencing government. 

We believe safer childhoods are the route to improving outcomes for children now and for future generations in Wales.

Illustrated map of WalesRydym yn gweithio i gryfhau’r modd y caiff hawliau plant eu sicrhau ac yn sicrhau bod pob plentyn yng Nghymru'n cael plentyndod mwy diogel.

Rydym yn credu y gellir gwneud hyn drwy ganfod beth sy’n gweithio – ac yn bwysicach – beth sydd ddim yn gweithio, a beth allwn ni ei wneud am y peth. Felly, rydym yn gwerthuso ein gwasanaethau ar gyfer plant a theuluoedd ac yn rhannu’r hyn rydym wedi’i ddysgu drwy weithio gyda phartneriaid ac yn dylanwadu ar y llywodraeth.

Rydym yn credu mai plentyndod mwy diogel yw’r ffordd i wella’r canlyniadau i blant nawr, ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru.

What we’re calling for

We published How safe are our children? 2016 in June 2016. It is our fourth annual report compiling the most robust and up-to-date child protection data that exists across each of the 4 nations in the UK.

Compiling this data is part of our commitment to evidence, to help us to understand the problems we are seeking to address.

We've analysed the data looking at how safe our children are in Wales and used this to shape our priorities. Read our policy calls below and our full Wales briefing in English (PDF) and Welsh (PDF).

Beth rydym yn galw amdano

Rydym wedi cyhoeddi ein trydydd adroddiad blynyddol yn ddiweddar, Pa mor ddiogel yw ein plant ni? 2016, sy’n cynnwys y data amddiffyn plant diweddaraf a mwyaf cadarn o bob un o bedair gwlad y DU.

Mae casglu’r data hwn yn rhan o’n hymrwymiad i dystiolaeth, i’n helpu ni i ddeall y problemau rydym yn ceisio mynd i’r afael â nhw.

Rydym wedi dadansoddi’r data sy’n edrych ar ba mor ddiogel yw ein plant yng Nghymru ac wedi defnyddio hwn i lunio ein blaenoriaethau. Darllenwch yr hyn rydym yn galw amdano o ran polisi isod, a’n papur briffio Cymru (PDF).

Almost 1 in 3 Childline counselling sessions related to mental health issues last year

Explanation: Four of the top ten issues related to mental health and wellbeing.

These were:

 • low self-esteem/unhappiness
 • self-harm
 • suicidal thoughts
 • feelings and mental health/depressive disorders.

These four issues were the main focus of 92,891 counselling sessions - 32% of the 291,753 counselling sessions carried out with children and young people in 2015/16.

See also Indicator 7 in How safe are our children? 2016.

We're calling for:

 • all children and young people in Wales who experience mental health problems to have access to the right support at the right time, so they can overcome their problems.

Find out more about our It’s Time campaign to make sure every child gets support after abuse.Rydyn ni’n galw:

 • am y gefnogaeth briodol ar yr adeg briodol i holl blant a phobl ifanc yng Nghymru sy'n profi problemau iechyd meddwl, fel y gallan nhw oresgyn eu problemau.

Rhagor o wybodaeth am yr ymgyrch Mae'n Amser i sicrhau fod pob plentyn yn cael cymorth ar ôl cam-drin.

Recorded sexual offences against children under 16 have increased by 26% in Wales since last year

Explanation: In 2014/15 there were 1,857 police-recorded sexual offences against under-16s in Wales. There has been an increase of 26% since 2013/14 when 1,478 offences were recorded.

See also Indicator 4 in How safe are our children? 2016.

We're calling for:

 • the development of a comprehensive child sexual abuse action plan
 • a review of the provision of therapeutic services for children and young people who have been abused and neglected
 • improved provision of support services so that the needs of children who have been sexually abused and their families’ needs can be met
 • the National Assembly for Wales to ensure that the extra spend of £7.6 million a year for Child and Adolescent Mental Health Services (CAMHS) is maintained and includes a focus on the specific needs of children and young people who have been abused and neglected.


Rydyn ni’n galw:

 • am ddatblygu cynllun gweithredu cynhwysfawr ar gam-drin plant yn rhywiol
 •  am adolygu’r ddarpariaeth o wasanaethau therapiwtig i blant a phobl ifanc sydd wedi cael eu cam-drin a’u hesgeuluso
 • am ddarpariaeth well o wasanaethau cymorth fel bod modd bodloni anghenion plant sydd wedi cael eu cam-drin yn rhywiol, a'u teuluoedd
 • ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i sicrhau bod y gwariant ychwanegol o £7.6m y flwyddyn ar gyfer Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed yn cael ei gadw ac yn cynnwys ffocws ar anghenion penodol plant a phobl ifanc sydd wedi cael eu cam-drin a’u hesgeuluso.

There has been a 114% increase in police-recorded offences of obscene publications in Wales since the previous year

Explanation: In 2014/15 there were 587 police-recorded offences of obscene publications. There has been an increase of 114% since 2013/14 when 274 offences were recorded. 

It is a crime to create, possess or distribute indecent photographs or pseudo-photographs of children. These crimes are recorded in the Home Office Counting Rules (Home Office, 2016) under the miscellaneous category of ‘Obscene Publications’, a category which includes a variety of offences relating to obscene material and is not focused exclusively on children.

These figures are the maximum number of possible offences that have been recorded in relation to indecent images of children. Some of these offences will relate to adults but we don’t know how many.

See also Indicator 9 in How safe are our children? 2016.

We're calling for:

 • a comprehensive online safety action plan supported by a digital advisory group to ensure Wales is at the forefront of keeping children safe online
 • children to be empowered to protect themselves and prevent abuse by making lessons on online safety a key element of compulsory age-appropriate Personal and Social Education (PSE) in Wales under the Health and Wellbeing strand of the new curriculum for Wales
 • the Wales National Safeguarding Board to make online safety a key part of its new National Strategy
 • adequate guidance for public service professionals on “sexting” and the law with regards to children and young people.


Rydyn ni’n galw:

 • am gynllun gweithredu cynhwysfawr ar ddiogelwch ar-lein wedi'i gefnogi gan grŵp cynghori digidol i sicrhau bod Cymru ar flaen y gad o ran cadw plant yn ddiogel ar-lein
 • am roi grym i blant er mwyn iddyn nhw allu eu hamddiffyn eu hunain ac atal camdriniaeth drwy wneud gwersi ar ddiogelwch ar-lein yn un o brif elfennau Addysg Bersonol a Chymdeithasol (ABCh) sy’n orfodol ac yn briodol i oedran yng Nghymru o dan y maes lles newydd yng nghwricwlwm newydd Cymru
 • ar Fwrdd Diogelu Cenedlaethol Cymru i wneud diogelwch ar-lein yn rhan allweddol o’i Strategaeth Genedlaethol newydd
 • am ganllawiau digonol i weithwyr proffesiynol mewn gwasanaethau cyhoeddus ar “secstio” a’r gyfraith yng nghyswllt plant a phobl ifanc.

Related resources

Online abuse

Online abuse is any type of abuse that happens on the web, whether through social networks, playing online games or using mobile phones. 
Read more about online abuse

Online safety

We’ve teamed up with O2 to help you keep children safe when they're using the internet, social networks, apps, games and more.
Online safety advice

Sexting

How to talk to children about the risks of sexting - and what you can do to protect them
What you can do about sexting

Neglect is the most common reason for taking child protection action in Wales

Explanation: There were 2,936 children on a child protection register in Wales on 31 March 2015.

1,170 children were under a category that included neglect. This equates to 40% of all the children on child protection registers in Wales.

These figures represent children identified and assessed as being at ongoing risk of significant harm from neglect.

See also Indicators 13 and 14 in How safe are our children? 2016 and our overview of child protection register statistics for Wales (PDF).

Find out more about the child protection system in the Wales.

We're calling for:

 • an enhanced health visiting service and evidence based family support programmes to new parents of 0–4 year olds in Wales outside Flying Start areas
 • a family support strategy that coordinates efforts nationally and locally to ensure children’s needs are met. This must ensure universal services provide early effective support to parents and targeted evidence-based services are available to address issues early. 


Rydyn ni’n galw:

 • am wella gwasanaeth ymwelwyr iechyd a rhaglenni cymorth i deuluoedd sy’n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer rhieni newydd plant 0 i 4 oed yng Nghymru y tu allan i ardaloedd Dechrau'n Deg
 • am strategaeth cymorth i deuluoedd sy’n cydlynu ymdrechion ar lefel genedlaethol a lleol i sicrhau bod anghenion plant yn cael eu bodloni. Rhaid i hyn sicrhau bod gwasanaethau cyffredinol yn darparu cymorth effeithiol cynnar i rieni a bod gwasanaethau penodol sy’n seiliedig ar dystiolaeth ar gael i fynd i’r afael â phroblemau yn gynnar.

Preventing child neglect

How we can prevent children from being neglected.
Find out more

Facts and statistics

Facts and statistics about neglect.
See latest neglect statistics

Wales consultation responses

Our policy team in Wales respond to government consultations and write briefings to influence the development of policies and laws that affect children and young people. Below are the most recent government consultations we've responded to.

Ymatebion i ymgynghoriadau yng Nghymru

Mae ein tîm polisi yng Nghymru'n ymateb i ymgynghoriadau'r llywodraeth ac yn ysgrifennu papurau briffio i ddylanwadu ar y gwaith o ddatblygu polisïau a chyfreithiau sy'n effeithio ar blant a phobl ifanc. Dyma'r ymgynghoriadau mwyaf diweddar gan y llywodraeth yr ydym wedi ymateb iddynt.

More consultation responses

Find older Wales consultation responses.

Search for consultation responses

AGENDA

A young people’s guide to making positive relationships matter

AGENDA cover

In 2015, when the Violence against Women, Domestic Abuse and Sexual Violence Act was passed, the Welsh Government worked with Welsh Women’s Aid to publish guidance for education practitioners on how to promote gender wellbeing and gender equalities for respectful relationships (Welsh Government, 2015).

A key part of this practitioner guide encourages young people to actively start up or get involved in local and global campaigns to stop gender-based and sexual violence in their schools and communities. To support young people, we worked with Cardiff University, Welsh Women’s Aid, the Children’s Commissioner for Wales and Welsh Government to produce AGENDA.

Find out more about AGEDNA

Voices Over Silence

A youth call to action on FGM

Voices over SilenceVoices Over Silence was a youth participation project involving 16 young women aged 12-19 years old from schools across Cardiff.

Over a 6 month period from September 2015 to January 2016 the group worked on issues including girl's rights and gender-based harm such as female genital mutilation (FGM).

They produced a film, poster and leaflet aimed at raising awarness.

The project was a collaboration between NSPCC Cymru/Wales, BAWSO, Cardiff and Vale Health Board, Welsh Government and Wales Strategic Honour based Violence Leadership Group.

Watch the film

Spotlight on child neglect conference

New evidence about what works to improve outcomes of neglected children

On 15 March 2016 NSPCC Cymru/Wales ran a free conference for practitioners, academics and policy makers to share latest evidence on what works to tackle child neglect.

Download presentations from the keynote speakers (PDF)

Statistics on child protection in Wales

Official statistics help tell us how many children have been identified as needing support or protection in Wales.

See the statistics

How child protection works in Wales

Find out how the systems and laws of Wales work to help keep children safe from abuse and harm.

Find out more

Services for children and families in Wales

Boy leaning on a climbing frameWe have service centres across the United Kingdom which offer a combination of services to children, families and professionals. We support parents and families in caring for their children and provide therapeutic assistance to help children move on from abuse.

We also provide help and support through the NSPCC helpline, Childline and our work with schools.

What you can do in Wales

Child protection and safeguarding training in Wales

We have a Wales specific training course and a consultancy service that can help you grow your child protection knowledge and skills.
Find out more

Contact us

If you want to know more about our policy work in Wales please email our team with your questions at PublicAffairs.Cymru@nspcc.org.uk

Email us

Make a donation today

A child will contact Childline every 25 seconds. Donate now and help us be there for every child.

Donate now

Twitter

Follow the official NSPCC Wales Twitter account

Follow @NSPCC_Cymru

Find an event near you

From marathon to skydives, bake sales to gala dinners, we've got an event for you in Wales.

Find an event near you

Facebook

Follow our official NSPCC Cymru Wales Facebook page

Follow us

References

 1. Home Office (2016) Counting rules for miscellaneous crimes against society (PDF). London: Home Office.

 2. Llywodraeth Cymru (2016) Diwygio’r cwricwlwm. Caerdydd: Llywodraeth Cymru.

 3. Welsh Government (2016) Curriculum reform. Cardiff: Welsh Government