Fighting for childhood in Wales Brwydro dros blentyndod yng Nghymru

Map of Wales We’re working to strengthen the delivery of children’s rights and create safer childhoods for every child in Wales. 

We believe this can be realised by finding out what’s working and – more importantly – what isn’t, and what we can do about it. So we’re evaluating our services for children and families and sharing our learning through working with partners and influencing government. 

We believe safer childhoods are the route to improving outcomes for children now and for future generations in Wales.

Illustrated map of WalesRydym yn gweithio i gryfhau’r modd y caiff hawliau plant eu sicrhau ac yn sicrhau bod pob plentyn yng Nghymru'n cael plentyndod mwy diogel.

Rydym yn credu y gellir gwneud hyn drwy ganfod beth sy’n gweithio – ac yn bwysicach – beth sydd ddim yn gweithio, a beth allwn ni ei wneud am y peth. Felly, rydym yn gwerthuso ein gwasanaethau ar gyfer plant a theuluoedd ac yn rhannu’r hyn rydym wedi’i ddysgu drwy weithio gyda phartneriaid ac yn dylanwadu ar y llywodraeth.

Rydym yn credu mai plentyndod mwy diogel yw’r ffordd i wella’r canlyniadau i blant nawr, ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru.

Mental health among children in care - Listen. Act. Thrive.

Research has found that care experienced children and young people have higher rates of mental health problems than the general population. In 2014, Wales became the first UK nation to require that the mental health of children and young people is assessed upon entry to care.

This briefing looks at whether care experienced children and young people are receiving the emotional and mental health support they need to thrive. This briefing has been created in collaboration with Voices From Care Cymru. The findings and recommendations in this briefing are informed by the voices of care experienced young people.

Download our briefing (PDF)

Iechyd Meddwl Plant sydd â phrofiad o ofal – Gwrando. Gweithredu. Ffynnu.

Mae ymchwil wedi canfod bod cyfraddau problemau iechyd meddwl yn uwch ymysg plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal nag ydynt ymysg y boblogaeth gyffredinol. Yn 2014, Cymru oedd y wlad gyntaf yn y DU i fynnu bod iechyd meddwl plant a phobl ifanc yn cael ei asesu ar ddechrau eu cyfnod mewn gofal.

Mae'r papur briffio hwn yn ystyried a yw plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal yn cael y cymorth emosiynol ac iechyd meddwl sydd ei angen arnynt i ffynnu. Crëwyd y papur briffio hwn ar y cyd â Voices From Care Cymru. Cafwyd y canfyddiadau a'r argymhellion yn y papur briffio hwn eu llywio gan leisiau pobl ifanc sydd â phrofiad o ofal.

Lawrlwythwch y papur briffio (PDF)

Joint Cross Party Group on Children and Young People and Cross Party Group on Violence against Women and Children

We're working with Welsh Women's Aid and Children in Wales to call for much improved support for children growing up in homes with parental domestic abuse in Wales. Research has found that around 1 in 5 children in the UK have been exposed to domestic abuse1. Unfortunately, funding for provision of services for children and young people is patchy and inconsistent . Together we're calling for:

  • dedicated services for children who experience domestic abuse in the home
  • local partnerships to prioritise developing or establishing support services for children as part of their work to provide victims with equal access to support services
  • improved prevention and early intervention, including mandatory healthy relationship education in the new school curriculum.

Download our joint briefing (PDF)

On 6 February 2019 we launched Rory’s story. Rory, from Cardiff, experienced domestic and physical abuse in the home while growing up. We were able to support Rory through our services and help him move on from the abuse. Unfortunately, not all children and young people have access to dedicated services.

Listen to Rory’s story

Grŵp Trawsbleidiol ar y Cyd ar Blant a Phobl Ifanc, a Grŵp Trawsbleidiol ar Drais yn erbyn Merched a Phlant

Rydyn ni'n gweithio gyda Cymorth i Ferched Cymru a Plant yng Nghymru i alw am welliannau i'r cymorth sydd ar gael i blant yng Nghymru sy'n cael eu magu mewn cartrefi ble mae trais rhwng rhieni. Mae ymchwil yn dangos bod 1 o bob 5 o blant wedi profi trais yn y cartref1. Yn anffodus mae cyllid ar gyfer darparu gwasanaethau i blant a phobl ifanc yn anghyson.

Gyda'n gilydd rydyn ni'n galw am y canlynol:

  • gwasanaethau pwrpasol ar gyfer plant sy'n profi trais yn y cartref
  • partneriaethau lleol i flaenoriaethu datblygu neu sefydlu gwasanaethau cymorth i blant fel rhan o'u gwaith i ddarparu dioddefwyr gyda mynediad cyfartal i wasanaethau cymorth
  • gwelliannau mewn atal ac ymyrraeth gynnar, gan gynnwys addysg orfodol mewn perthnasau iach, o fewn y cwricwlwm newydd i ysgolion.

Lawrlwythwch ein briff ar y cyd (PDF)

Ar 6 Chwefror 2019 mi wnaethon ni lansio Stori Rory. Profodd Rory o Gaerdydd gam-drin corfforol a thrais yn y cartref tra’n tyfu i fyny. Llwyddon ni i gefnogi Rory drwy ein gwasanaethau, a’i helpu i symud ymlaen o’r cam-drin. Yn anffodus nid oes gan bob plentyn a pherson ifanc fynediad i wasanaethau pwrpasol.

Gwrandewch ar Stori Rory

Wales consultation responses

Our policy team in Wales respond to government consultations and write briefings to influence the development of policies and laws that affect children and young people. Below are the most recent government consultations we've responded to.

Ymatebion i ymgynghoriadau yng Nghymru

Mae ein tîm polisi yng Nghymru'n ymateb i ymgynghoriadau'r llywodraeth ac yn ysgrifennu papurau briffio i ddylanwadu ar y gwaith o ddatblygu polisïau a chyfreithiau sy'n effeithio ar blant a phobl ifanc. Dyma'r ymgynghoriadau mwyaf diweddar gan y llywodraeth yr ydym wedi ymateb iddynt.

AGENDA

A young people’s guide to making positive relationships matter

AGENDA cover

In 2015, when the Violence against Women, Domestic Abuse and Sexual Violence Act was passed, the Welsh Government worked with Welsh Women’s Aid to publish guidance for education practitioners on how to promote gender wellbeing and gender equalities for respectful relationships (Welsh Government, 2015).

A key part of this practitioner guide encourages young people to actively start up or get involved in local and global campaigns to stop gender-based and sexual violence in their schools and communities. To support young people, we worked with Cardiff University, Welsh Women’s Aid, the Children’s Commissioner for Wales and Welsh Government to produce AGENDA.

Find out more about AGENDA

Services for children and families in Wales

Boy leaning on a climbing frameWe have service centres across the United Kingdom which offer a combination of services to children, families and professionals. We support parents and families in caring for their children and provide therapeutic assistance to help children move on from abuse.

We also provide help and support through the NSPCC helpline, Childline and our work with schools.


References

  1. Radford, L. et al (2011) Child abuse and neglect in the UK today. London: NSPCC.