The 'Hide page' button at the bottom left of your screen will quickly take you to Google.

Alternatively use Ctrl + W on your keyboard to close this tab.

Rhoi gwybod am gam-drin plant

Os ydych chi’n poeni am blentyn, siaradwch â ni. Cysylltwch â’n llinell gymorth a siaradwch ag un o'n cwnselwyr hyfforddedig i gael gwybodaeth a chyngor.

Rhowch wybod ar-lein nawr
Rhowch wybod ar-lein nawr

Beth i'w wneud os ydych chi'n poeni am blentyn

Os ydych chi'n poeni am blentyn, neu hyd yn oed os ydych chi'n ansicr, fe allwch chi siarad â ni am eich pryderon. Os ydych chi eisiau rhoi gwybod am gam-drin plant ac esgeulustod neu os nad ydych yn siŵr beth i'w wneud, rydyn ni yma i wrando, i gynnig cyngor a chefnogaeth a gallwn gymryd y camau nesaf os yw plentyn mewn perygl.

Mae ein llinellau ffôn ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 8am a 10pm a rhwng 9am a 6pm dros y penwythnos. Fe allwch chi gysylltu â ni ar-lein 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.

Ffoniwch 0808 800 5000

Rhoi Gwybod ar-lein

E-bost help@nspcc.org.uk

Mae'n normal teimlo'n bryderus, yn nerfus neu'n ansicr ynglŷn â chysylltu â ni. Rydyn ni yma i helpu ac i leddfu eich pryderon. Gall rhoi gwybod i ni eich bod yn poeni am blentyn fod yn gam cyntaf tuag at helpu i'w hamddiffyn nhw rhag oes o gamdriniaeth ac esgeulustod.

Os yw plentyn mewn perygl ar hyn o bryd, ffoniwch yr heddlu ar unwaith ar 999.

Rhoi gwybod am gam-drin plant yn ddienw

Mae yna lawer o resymau pam byddai rhywun yn dymuno bod yn ddienw wrth gysylltu â ni. Does dim rhaid i chi ddweud wrthym pwy ydych chi, lle ydych chi'n byw na rhannu eich manylion cyswllt. Os ydych yn dewis rhannu unrhyw fanylion â ni, fe allwch chi ddweud wrthym am beidio â'u rhannu ag asiantaethau eraill - fel yr heddlu neu'r gwasanaethau cymdeithasol.

Os ydym ni'n meddwl bod plentyn mewn perygl, mae gennym ni ddyletswydd i rannu gwybodaeth y byddwch chi'n ei rhoi i ni ag asiantaethau eraill. Ond fe wnawn ni barchu eich dymuniadau ynglŷn â bod yn ddienw. Os ydych chi eisiau gwybod mwy ynglŷn â bod yn ddienw, cysylltwch â ni.

Sut i gysylltu â ni

Fe allwch chi ein ffonio ni ar 0808 800 5000, o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 8am a10pm a rhwng 9am a 6pm dros y penwythnos.

Mae galwadau am ddim o linellau tir a'r mwyafrif o ffonau symudol. Mae pob galwad yn cael ei recordio at ddibenion hyfforddi ac ansawdd.

Ydych chi'n ffonio y tu allan i'r DU?

Ffoniwch +44 203 879 8560 os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU ac os ydych chi'n poeni am blentyn sy'n byw yn y DU.

Bydd rhaid talu am alwadau y tu allan i'r DU.

Os ydych chi'n poeni am blentyn o wlad arall, cysylltwch â'r heddlu lleol.

Rydyn ni'n elusen yn y DU, ac felly dydyn ni ddim yn gallu sicrhau y byddai camau diogelu yn cael eu cymryd yn gyflym pe byddai pryderon yn cael eu codi ynglŷn â phlant sy'n byw mewn gwledydd eraill, neu'n ddinasyddion o wledydd eraill. Os ydych chi'n poeni am blentyn o wlad arall, y peth gorau i'w wneud yw cysylltu â'r asiantaethau lles neu'r heddlu lleol.

Fe allwch chi roi gwybod i ni am eich pryderon drwy ein ffurflen ar-lein. Fe wnawn ni ei darllen o fewn 24 awr a phenderfynu pa gamau sydd angen eu cymryd.

E-bostiwch ni ar help@nspcc.org.uk. Fe fyddwn yn anelu i ymateb o fewn 72 awr.

Rhannwch gymaint o wybodaeth ag y gallwch chi am y plentyn a'r pryderon sydd gennych chi.

Os oes gennych chi unrhyw fanylion fyddai'n helpu i adnabod y plentyn, fel enw a chyfeiriad, rhannwch y rheini hefyd.

Fe allwch chi e-bostio eich rhif ffôn a'ch enw i ni hefyd (neu enw ffug os byddai'n well gennych chi) ac yna fe allwn ni eich ffonio chi.

Os oes gennych we-gamera gallwch hefyd gysylltu â ni drwy SignVideo. Mae SignVideo sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain ar gael ar PC, Mac, iOS (iPhone/iPad) a ffonau clyfar Android (4.2 neu uwch).

Pan fyddwch chi wedi cael eich cysylltu, bydd dehonglydd Iaith Arwyddion Prydain yn ymddangos ar eich sgrin. Fe allwch chi esbonio i'r dehonglydd beth yw eich pryderon a dweud wrthyn nhw eich bod eisiau cysylltu â'r NSPCC. Fe fyddan nhw'n cysylltu â ni ac yn trosglwyddo eich pryderon i un o'n cwnselwyr.

Bydd y cwnselydd yn gwrando ar eich pryderon, yn asesu'r wybodaeth ac yn rhoi cyngor ar ddull gweithredu - bydd y dehonglydd yn trosglwyddo'r wybodaeth a'r cyngor fydd yn cael ei roi gan y cwnselydd.

Mae'r gwasanaeth fideo Iaith Arwyddion Prydain ar gael ar hyn o bryd o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 8am ac 8pm ac ar ddydd Sadwrn, rhwng 8am ac 1pm.

Mae gennym linellau cymorth penodol ar gyfer unrhyw un sy’n poeni am blentyn.

Mae gennym ni wasanaeth cyfieithu ar y pryd y gallwch chi gael mynediad ato, yn cynnwys ar gyfer Cymraeg. Pan fyddwch yn ein ffonio ni, rhowch wybod i ni, mewn Saesneg, pa iaith yr hoffech ei defnyddio.

Beth sy'n digwydd pan fyddwch yn cysylltu â ni

Mae ein tîm llinell gymorth yma i wneud y broses o gysylltu mor ddi-straen a chyfforddus â phosibl. Mae gwybod beth fydd yn digwydd pan fyddwch chi'n cysylltu yn helpu i dawelu'ch meddwl ynglŷn â'r broses.

Bydd pobl sy’n delio â galwadau yn ateb y ffôn ac yn gofyn ychydig o gwestiynau sylfaenol i’w helpu i ddeall eich pryderon. Efallai y byddan nhw’n rhoi atebion i gwestiynau penodol sydd gennych chi. Os ydych chi’n poeni am blentyn neu os ydych chi angen cyngor ar fagu plant, fe wnawn nhw eich cysylltu chi â chwnselydd llinell gymorth.

Os wnewch chi ein e-bostio ni neu os wnewch chi gyflwyno ffurflen, fe wnawn nhw flaenoriaethu’r ymholiadau mwyaf brys.

Bydd cwnselydd y llinell gymorth yn gwrando ar eich pryderon ac yn gofyn unrhyw gwestiynau fydd ganddyn nhw. Mae hyn yn helpu i sicrhau eu bod yn deall yr wybodaeth rydych chi’n ei rhannu, yn asesu’r sefyllfa, yn cynnig cyngor ac yn gwneud penderfyniadau ynglŷn â’r camau nesaf. 

Byddan nhw hefyd yn esbonio sut gallwch chi aros yn ddienw. 

Os wnewch chi e-bostio ni neu gyflwyno ffurflen, fe fyddan nhw’n ysgrifennu atoch chi gyda chyngor neu rywfaint o gwestiynau. Efallai y byddan nhw’n gofyn i chi ffonio'r llinell gymorth os ydych chi’n gallu gwneud hynny.

Pan fydd pryder difrifol ynglŷn â phlentyn, ac os ydych chi wedi rhannu gwybodaeth am fanylion y plentyn, bydd cwnselydd y linell gymorth yn cymryd y camau nesaf. Gelwir hyn yn “atgyfeirio”. Bydd tîm y llinell gymorth yn llunio adroddiad ac yn rhannu’r wybodaeth â'r gwasanaethau cymdeithasol. Efallai y byddan nhw hefyd yn cysylltu â'r heddlu lleol os yw’r plentyn mewn perygl uniongyrchol. 

Os na fydd angen i’r llinell gymorth atgyfeirio, fe fyddan nhw’n rhoi cyngor i chi ar beth ddylech chi ei wneud neu’n rhoi gwybodaeth am wasanaethau lleol.

Rydyn ni bob amser yn eich annog chi i gysylltu eto os ydych chi angen gwneud hynny, waeth beth fo'r canlyniad wedi i chi gysylltu â ni. Fe fyddwn yn trosglwyddo unrhyw wybodaeth fyddwch chi neu unrhyw un arall yn ei rhannu ynglŷn â'r plentyn neu'r person ifanc rydych chi'n poeni amdanyn nhw.

Rydyn ni'n deall efallai y byddwch chi eisiau gwybod beth fydd yn digwydd i'r plentyn neu'r person ifanc. Ond mae gennym ni ddyletswydd i ddiogelu preifatrwydd yr unigolion hynny ac ni fyddwn yn gallu rhannu'r wybodaeth honno.