Cofrestru ar gyfer Bydd yn Glust, Bydd yn Llais Register for Listen up, Speak up

Cofrestru ar gyfer Bydd yn Glust, Bydd yn Llais

Mae’n gyfrifoldeb ar bob un ohonom i gadw plant yn ddiogel. Cymerwch ran yn ein hyfforddiant digidol am ddim sy’n para 10 munud, a dysgu beth i’w wneud os ydych chi’n poeni am blentyn neu ei deulu.

Llenwch eich manylion i gofrestru ar gyfer Bydd yn Glust, Bydd yn Llais, ein hyfforddiant digidol sy’n para 10 munud. Pan fyddwch yn cofrestru, byddwch hefyd yn cael cynnwys addysgol drwy e-bost drwy gydol yr ymgyrch hon. Bydd y negeseuon e-bost yn ymwneud â cham-drin ac esgeuluso plant, a byddwch yn dysgu am amrywiaeth o gamau y gallwch eu cymryd i helpu i’w atal, gan gynnwys ffyrdd y gallwch gefnogi’r NSPCC.

Mae pob maes a nodir gyda * yn orfodol.

Register to Listen up, Speak up

It’s up to all of us to keep children safe. Take our free, 10-minute digital training and learn what to do if you’re ever worried about a child or their family.

Please fill in your details to sign up for Listen Up, Speak Up, our 10-minute digital training. When you sign up, you’ll also receive educational content via email for the duration of this campaign. The emails will be about child abuse and neglect and you'll learn about a variety of actions you can take to help prevent it, including ways you can support the NSPCC.

Fields marked * are mandatory.

Mae rhannu eich cod post yn ein helpu i fesur llwyddiant ein hymgyrchoedd lleol, a deall pa fathau o bobl sy’n cofrestru.

Sharing your postcode helps us measure the success of our local campaigns and better understand the types of people who are signing up.

Ydych chi’n rhiant/gofalwr plentyn 18 oed neu iau, neu ydych chi’n gweithio/gwirfoddoli’n uniongyrchol gyda phlant neu bobl ifanc? Dewiswch yr opsiwn gorau er mwyn i ni allu anfon negeseuon e-bost wedi’u teilwra atoch fel rhan o’r ymgyrch hon:

Are you a parent/carer of a child 18 or under, or do you work/volunteer directly with children or young people? Please select the best option so we can send you tailored emails as part of this campaign:

Hoffem gysylltu â chi i roi’r newyddion diweddaraf am ein gwaith, sut y gall eich cefnogaeth chi wneud gwahaniaeth, a’r amrywiaeth o ffyrdd cyffrous y gallech chi ein cefnogi yn y dyfodol. Ticiwch yma os hoffech glywed gennym drwy: 

We'd love to keep you posted with other news about our work, how your support can make a difference and the variety of exciting ways you can support us in the future. Please tick if you would like to hear from us by:

Os ydych chi eisoes yn un o gefnogwyr yr NSPCC, byddwn yn parhau i gysylltu â chi fel o’r blaen. Os ydych chi’n dymuno newid y ffordd rydym yn cysylltu â chi yn y dyfodol, cysylltwch â’n tîm Gofal Cefnogwyr ar 020 7825 2505 neu anfonwch e-bost atom yn [email protected].

Ni fyddwn byth yn trosglwyddo eich manylion i unrhyw sefydliadau eraill i’w defnyddio at eu dibenion eu hunain, a gallwch fynd i nspcc.org.uk/privacy-policy i gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio ac yn gofalu am eich data 

Cliciwch 'Submit' isod i lansio'r hyfforddiant.

If you’re an existing NSPCC supporter, we’ll continue to contact you as before. If you wish to change the way that we contact you in the future please contact our Supporter Care team on 020 7825 2505 or email us at [email protected].

We will never pass on your details to any other organisations to use for their own purposes and you can find out about how we use and look after your data at nspcc.org.uk/privacy-policy.

Click 'Submit' to launch the training.